Link 956 Facebook là link của fb mà có mã 3 số cuối là 956
https://www.facebook.com/checkpoint/828281030927956/

B1: Chọn yc xác minh bằng Email
B2: vào Email lấy mã
B3: Đổi Pass FB theo công thức oldpass+1
ví dụ pass cũ là: 100viaindo thì mỗi lần đổi pass sẽ +1 vào sau pass
100viaindo1
100viaindo2
100viaindo3
100viaindo4